Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Quan Điểm Đầu Tư: Gửi Những Nhà Đầu Tư T+

Từ đầu năm 2019 đến nay, hầu như 2/3 thời gian thị trường vận động trong biên độ hẹp với mức độ phân hóa cao giữa các nhóm ngành và các cổ phiếu, phần lớn cổ phiếu trên thị trường...